Район „Банкя" обявява публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от 5/пет /години на част от свободни недвижими имоти - публична общинска собственост, район „Банкя„

СО - Район „Банкя",
гр. Банкя , ул. „Цар Симеон„ № 1, тел.: 9977212/8/,

в изпълнение на Заповеди с N° РД 09-08-24/ 22.04.2010 г и № РД 09-08-23 / 22.04.2010 г. на Кмет на Столична община на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 19 от НРПУРОЙ и чл, 30, ал. 1 и чл.31, ат Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестени конкурси с предмет:

І. Отдаване под наем за срок от 5/пет /години на част от следният свободен недвижим имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 499 / 12.03.2001 г. на район „Банкя„:

Обособен обект / железарска работилница /, находящ се в сградата на кметството на с. Иваняне, с обща застроена площ - 136.27 кв. м. АОС № 499 / 12.03.2001 г.

Начална месечна наемна цена - 290.00 лв.без ДДС /месечно /.

Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на СО -Район „Банкя", отдел „УОСЖФ„, ет. 3, стая № 304, срещу 60 лв. с вкл. ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията.

Срок за закупуване на конкурсната документация - 21.06.2010 г.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурсите - 21.06.2010 г. до 16.00 часа в деловодството на район „Банкя„, гр. Банкя, ул. "Цар Симеон„ № 1.

Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС вносима в касата на районната.

Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя„, ул. „Цар Симеон„ № 1 - 22.06.2010 - 10.00 часа .

II. Отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на част от следният свободен недвижим имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 499 / г на район „Банкя„:

Помещение, находящо се в сградата на кметството на с. Иваняне с обща площ от 28.50 кв. м., АОС № 499 / 12.03.2001 г .

Начална месечна наемна цена - 109.00 лв.без ДДС / месечно /.

Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на СО -фРайон „Банкя", отдел „УОСЖФ", ет. 3, стая № 304, срещу 60 лв. с вкл. ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията.

Срок за закупуване на конкурсната документация - 21.06.2010 г.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурсите - 21.06.2010 г., 16.00 часа в деловодството на район „Банкя„, гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1.

Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС вносима в касата на районната администрация в срок до 21.06.2010 г.

Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1 - 22.06.2010, 11.30 часа.

 

КМЕТ НА РАЙОН "БАНКЯ"
РАНГЕЛ МАРКОВ

12.05.2010