Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за: „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), план схеми по части: Електроснабдяване, Водоснабдяване и канализация, схема – вертикално планиране, доклад за определяне на пазарни оценки и протокол на комисията за определяне на пазарни оценки за м. „Изгрев – изток”, район "Банкя”

 

ОБЯВЛЕНИЕ


Район "Банкя" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-122/26.05.2020 г. на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), план схеми по части: Електроснабдяване, Водоснабдяване и канализация, схема – вертикално планиране, доклад за определяне на пазарни оценки и протокол на комисията за определяне на пазарни оценки за м. „Изгрев – изток”, район "Банкя”, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ”.

Представянето на проекта ще се състои на 09.06.2020 г. от 17:00 часа на открито пред сградата на „Кенди” ООД на адрес: гр. Банкя, кв. "Изгрев" ул. "Васил Петлешков" № 1 при следната организация: присъствие на до 10 (десет) лица при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние. При проявен интерес на повече от определените със заповедта лица, представянето ще се проведе на етапи до запознаване на всички, проявили обществен интерес.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankva.bg. Становища, постъпили след определения срок – до 18.06.2020 г., не се разглеждат.

С проекта, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район "Банкя " СО – ритуална зала, партер, в понеделник и сряда от 14:00 часа до 16:00 часа като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на район „Банкя” – СО, и Юлия Акълиева – главен специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контроли по строителството” при район „Банкя” – СО.

Заключителната дискусия ще се проведе на 24.06.2019 г. в 17:00 часа на открито пред сградата на „Кенди” ООД на адрес: гр. Банкя, кв. "Изгрев", ул. "Васил Петлешков" № 1 при следната организация: присъствие на до 10 (десет) лица при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние. При проявен интерес на повече от определените със заповедта лица представянето ще се проведе на етапи до запознаване на всички проявили обществен интерес.

26.05.2020