Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за: „Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за м. „с. Иваняне – разширение – изток”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-125/28.05.2020 г. на кмета на район "Банкя" – СО, за провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за: „Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за  регулация (ИПР) по реда на чл. 17 от ЗУТ и План за регулация и застрояване (ПРЗ), изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ за м. „с. Иваняне – разширение – изток”, район „Банкя”, СО.

Представянето на проекта ще се състои на  11.06.2020 г. (четвъртък) от 17:00 часа  на открито пред сградата  на кметство с. Иваняне, на адрес: с. Иваняне, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 50а, при спазване на всички противоепидемични мерки.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

С проекта, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район "Банкя", СО – ритуална зала, партер, в понеделник и сряда от 14:00 часа до 16:00 часа, като допълнителна информация по него, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на район „Банкя” – СО, и Наташа Петкова – главен специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контроли по строителството” при  район „Банкя” – СО.

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.06.2020г. (петък) в 17:00 часа на открито пред сградата  на кметство с. Иваняне на адрес: с. Иваняне, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 50а, при спазване на всички противоепидемични мерки.

28.05.2020