Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за представяне на Проект за организация на движението и регламентирано паркиране в централните зони на гр. Банкя – ул. „Лутраки” и части от ул. „Трапезица” и ул. „Майор Коста Паница”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-372/12.12.2018 г.  на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за представяне на Проект за организация на движението и регламентирано паркиране в централните зони на гр. Банкя – ул. „Лутраки” и части от  ул. „Трапезица” и ул. „Майор Коста Паница”.

Представянето на проекта ще се състои на  20.12.2018 г. (четвъртък) от 17.00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок –  до 02.01.2019 г., не се разглеждат.

С проекта, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя ", като допълнителна информация по него, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от инж. Емил Ивков – началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” при  Столична община –  район „Банкя”  и инж. Асен Георгиев – главен инженер на Столична община –  район „Банкя”.

Заключителната дискусия ще се проведе на 08.01.2019 г. (вторник)  от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

 

12.12.2018