Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за: „Подробен устройствен план (ПУП) – ИПРЗ, идеен нивелетен проект, план-схеми на част Електроснабдяване, част Водоснабдяване и канализация и пазарни оценки по реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ, квартали 46 А част, 56, 46 В, 57, 58, 59, 63 част, 62 част, 61 част, улица от о.т. 284 – о.т. 289 – о.т. 294 – о.т. 295 до о.т. 265 и кв. 55, м. „...


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-46/28.02.2019 г.  на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за: „Подробен устройствен план (ПУП) – ИПРЗ, идеен нивелетен проект, план-схеми на част Електроснабдяване, част Водоснабдяване и канализация и пазарни оценки по реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ, квартали 46 А част, 56, 46 В, 57, 58, 59, 63 част, 62 част, 61 част, улица от о.т. 284 – о.т. 289 – о.т. 294 – о.т. 295 до о.т. 265 и кв. 55, м. „ Стърната – юг“, район „Банкя“.

Представянето на проекта ще се състои на 29.05.2019 г. (сряда) от 16.00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок – 03.06.2019 г., не се разглеждат.

С проекта за изменение на план за улична регулация (ИПУР), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 12.06.2019 г. (сряда) от 16:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

Заповед РД09-140/21.05.2019 г.

 

21.05.2019