Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за изготвено Задание за изработване на проект за: „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 16 от ЗУТ за територията на м. „Бобош-север“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-149/29.05.2019 г.  на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за изготвено Задание за изработване на проект за: „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 по  реда  на  чл. 16 от ЗУТ за територията  на  м. „Бобош-север“, район  Банкя .

Представянето на проекта ще се състои на  05.06.2019 г. (сряда) от 16.00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок – 14.06.2019 г., не се разглеждат.

С проекта за Изменение на план за улична регулация (ИПУР), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя ", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 19.06.2019 г. (сряда) от 16:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

30.05.2019