Район "Банкя" обявява процедура по обществено обсъждане на проект за: „Подробен устройствен план (ПУП) - ИПР, ПР и ПП за осигуряване на трасе за велосипедна и пешеходна алея, свързваща гр. София с гр. Банкя

О Б Я В Л Е Н И Е

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-108/19.04.2019 г.  на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за: „Проект за Подробен устройствен  план (ПУП) за  осигуряване  на  трасе  за  велосипедна  и  пешеходна  алея, свързваща гр. София с гр. Банкя в обхват: План за улична регулация от о.т. 1 (нова до кв. 7 Б), м. „Девети септември – гр. Банкя“ до  о.т. 32 (нова), северно от кв. 49, м. „Девети септември – гр. Банкя“; план за  улична  регулация и изменение  план  за  регулация на кв. 7, ч. „Филиповци“; план за улична регулация от о.т. 1 (нова) – о.т. 5 (нова) до о.т. 12 (нова) и  изменение  на  план за  улична  регулация от о.т. 612 до о.т. 911, м. „Люлин  разширение – запад“ до ул. „Банско  шосе“, продължение на бул. „Царица Йоанна“. Парцеларен  план от о.т. 32 (нова), северно от кв. 49, м. „Девети  септември – гр. Банкя“, през ПИ с идентификатор 68134.4409.89, между кадастрални райони 4410 и 4409; между кадастрални райони  4407 и 4408; през кадастрален район 4407 и през кадастрален район 4406; между  кадастрални райони 4405 и 4395; между кадастрални райони 4405 и 4398; между кадастрални райони 4404 и 4398 до о.т. 1 (нова), землище "Люлин".

Представянето на проекта ще се състои на 07.05.2019 г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg. Становища, постъпили след определения срок – 16.05.2019 г., не се разглеждат.

С проекта за  изменение  на план за  улична регулация (ИПУР), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 21.05.2019 г. (вторник) от 16:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

Заповед № РД09-108/19.04.2019 г. на кмета на район "Банкя"

Схема

19.04.2019