Район „Банкя“ обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за м. „кв. Михайлово“ от о.т. 139 - о.т. 300 (нова) - 301 (нова) - 302 (нова) - 303 (нова) до о.т. 304 (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел създаване на УПИ ХХІІІ-50 „за ЖС“ и УПИ ХХІІ-51 „за ЖС“, кв. 18а, м. „кв. Михайлово“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Район „Банкя“ СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), във връзка с чл.8, ал. 1, т. 3 от НРНПОООПРУТСО, приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-264/03.09.2021г. на Кмета на СО-район „Банкя“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за м. „кв. Михайлово“ от о.т. 139 - о.т. 300 (нова) - 301 (нова) - 302 (нова) - 303 (нова) до о.т. 304 (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 02659.2283.50 и 02659.2283.51 по КККР на гр. Банкя с цел създаване на УПИ ХХІІІ-50 „за ЖС“ и УПИ ХХІІ-51 „за ЖС“, кв. 18а, м. „кв. Михайлово“, район „Банкя“.

Проектът ще бъде представен на 16.09.2021 г. от 17:00 часа в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по късно от 17:00ч. на 28.09.2021г.

Същите могат да се подават в деловодството на район „Банкя“ СО, ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg.

С проекта , предмет на общественото обсъждане, маже да се запознаете в сградата на   „Банкя“ СО, като допълнителна информация, във времето за изготвяне на становищата ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на район „Банкя“ и Наташа Петкова – Главен специалист, отдел „УТКРКС“- район „Банкя“.

В сградата на Туристическия информационен център ще се проведе и заключителната обществена дискусия от 17:00 на 14.10.2021 г.

10.09.2021