Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три / години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в административната сграда на район "Банкя"
СО - Район „Банкя",
гр. Банкя , ул. „Цар Симеон „№ 1, тел.: 9977212 /8/

 

в изпълнение на Заповед с № РД 09-08-54/ 16.08.2010 г на кмета на Столична община на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 19 от НРПУРОЙ и чл. 30, ал. 1 и чл.31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс с предмет:

Отдаване под наем за срок от 3 /три / години на част от следният недвижим имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 11 / 29.11.1996 г. на район „Банкя":

Място за разполагане на 1 бр. кафе - автомат, находящо се в административната сграда на район "Банкя", с площ от 1.00 кв. м, АОС № 11/29.11.1996 г.

Начална месечна наемна цена - 26 лв. 6ез ДДС /месечно /.

Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО - Район „Банкя", отдел „УОСЖФ", ет. 3, стая № 304, срещу 60 лв. с вкл. ДДС , внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията.

Срок за закупуване на конкурсната документация до 07.10.2010 г.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурсите до 07.10.2010 г, 16.00 часа в деловодството на район „Банкя", гр. Банкя, ул. "Цар Симеон„ №1.

Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС, вносима в касата на районната администрация.

Място, дата и час на провеждане на конкурса: район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1 до 08.10.2010 г., 10.00 часа.

 

КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ"
РАНГЕЛ МАРКОВ

13.09.2010