Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, с предназначение – за търговска дейност

ОБЯВА

CO – район „Банкя” – гр. Банкя , ул. „Цар Симеон" № 1, тел.: 9977212 (8), в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1110/06.08.2019 г. на кмет на Столична община (вх. № Към РБН19-ВК 08-677/3/06.08.2019 г./ на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 4, ал. 3 и чл. 30, ал. 3, чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявява публично оповестен конкурс с предмет :
Отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван с АчОС № 1403/02.12.2015 г. на СО – район „Банкя", с адрес: Гр. Банкя, кв. "Градоман", ул. „Цар Симеон" № 144, представляващ: Сграда с идентификатор 02659.2190.658.1, със застроена площ 244 кв. м, намираща се в поземлен имот с идентификатор 02659.2190.658, одобрени със Заповед № РД18-133/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Срок на отдаване под наем – до реализиране на предвиденото по ГТУП мероприятие, но не повече от 10 (десет) години.
Специфично конкурсно условие: За търговска дейност.
Начална месечна конкурсна наемна цена в размер на 314.00 (триста и четиринадесет) лв., без ДДС.
Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО – район „Банкя”, отдел УОСЖФРКТД, ет. 3, стая № 304, срещу 60 (шестдесет) лева с ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от 21.08.2019 г. до 19.09.2019 г. – 16.00 ч., а при удължаване срока на конкурса – до 07.10.2019 г.
Срок за закупуване на конкурсната документация – до 19.09.2019 г., а при удължаване срока на конкурса – до 07.10.2019 г.
Срок за подаване на оферти за участие в конкурса – до 19.09.2019 г. – 16.00 часа в деловодството на район „Банкя", гр. Банкя, ул. ”Цар Симеон" № 1, а при удължаване срока на конкурса – до 07.10.2019 г.
Гаранция за участие в конкурса – парична сума в размер на 200 лв., без ДДС, вносима в касата на районната администрация в срок до 19.09.2019 г. – 16.00 часа, а при удължаване срока на конкурса – до 07.10.2019 г.
Място, дата и час на провеждане на конкурса – район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1 – 20.09.2019 г. – 11.00 ч., а при удължаване срока на конкурса – 08.10.2019 г. – 11.00 часа.
 

23.08.2019