Район “Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост за организиране на ученическото столово хранене, находящо се в 78 СОУ в гр. Банкя

Район "Банкя",

В изпълнение на Заповед с № РД 09- 939 /04.06.2010 г./ вх. № РД 0700- 54 /07.06.2010 г./ на Кмета на Столична община на основание чл.34, ал.1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС

Обявява конкурс
 

за отдаване под наем на следното помещение - публична общинска собственост за организиране на ученическото столово хранене:

I. 78 СОУ /АОС № 7/ 28.11.1996 г. - ученически стол , находящ се в гр. Банкя, кв. 33, п-л I- ЕСПУ с площ 638.60 кв. м., при месечна наемна цена в размер на 246 лева без ДДС, определена по реда на чл. 52, ал. 3 от НУРПТК.

Дата на провеждане на конкурса: 03.09.2010 г. от 10.00 ч. в район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1.

Документи за участие в конкурса, могат да бъдат закупени от отдел „УОСЖФ", ет. 3, стая 304, от 02.08.2010 г. до 02.09.2010 г. - 16.00 ч. след заплащане на парична сума в размер на 100 /сто лева/ без ДДС в касата на СО-район "Банкя„.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Банкя", ет. 1 до 16.00 ч. на 02.09.2010 г.

Гаранцията за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лева.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 дни.

Със спечелилия конкурса кандидат се сключва договор със срок до 3 /три/ учебни години, съобразно разпоредбите на чл. 54 от НУРПТК.

При вложени инвестиции от наемателя в размер над 40 000 лв. без ДДС за подобряване на материалната база в стола на училището и условията за хранене на учениците, приет с приемно - предавателен протокол, сключен с наемодателя, срокът на договора може да се продължи с още две години.

 

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА РАЙОН БАНКЯ

09.08.2010