Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на част от помещение в сграда – частна общинска собственост, находящ се в район „Банкя", УПИ IV – за поща и курортно бюро

СО – район „Банкя” – гр. Банкя , ул. „Цар Симеон" № 1, тел.: 9977212 (8), в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1690/03.12.2019 г. на кмет на Столична община, вх. № към РБН19-ВК08-328(6)/03.12.2019 г., на основание чл. 14, ал. 1, 2, З от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1, 2, 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявява публично оповестен конкурс с предмет:

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от помещение в сграда – частна общинска собственост, цялата с площ 122 кв. м, актувана с АЧОС № 1254/24.02.2015 г. на СО – район „Банкя", с идентификатор: 02659.2195.742.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-13/17.01.2012 г. на ИД на АГКК, разположена в ПИ с идентификатор: 02659.2195.742, с площ 698 кв. м, находящ се в район „Банкя", УПИ IV – за поща и курортно бюро, кв. 81, ул. „Александър Стамболийски", както следва:

Част от помещение вляво от входа на сградата с площ 1,00 (един) кв. м – за поставяне на автомат за кафе.

Начална месечна конкурсна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лв., без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО – район „Банкя”, отдел УОСЖФРКТД, ет. 3, стая № 304, срещу 60 (шестдесет) лева с ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от 09.12.2019 г. до 07.01.2020 г. – 16:00 ч., а при удължаване срока на конкурса – до 24.01.2020 г. – 16:00 ч.

Срок за закупуване на конкурсната документация – до 07.01.2020 г., а при удължаване срока на конкурса – до 24.01.2020 г.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурса – до 07.01. 2020 г. – 16:00 часа в деловодството на район „Банкя", гр. Банкя, ул. ”Цар Симеон" № 1, а при удължаване срока на конкурса – до 24.01.2019 г.

Гаранция за участие в конкурса – парична сума в размер на 200 лв., без ДДС, вносима в касата на районната администрация в срок до 07.01.2020 г. – 16:00 часа, а при удължаване срока на конкурса – до 24.01.2020 г.

Място, дата и час на провеждане на конкурса: район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1 – 08.01.2020 г. – 10:00 ч., а при удължаване срока на конкурса – 27.01.2020 г. – 10:00 часа.


 

12.12.2019