Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 учебни години на части от имоти – публична общинска собственост

СО – РАЙОН „БАНКЯ”, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон „№ 1, тел. № 9977212 / 8 /  в изпълнение на Заповеди с  № СОА17-РД09-08-652/27.06.2017 и заповед № СОА17–РД09-655/27.06.2017 на  кмета на Столична община  и на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.13 от НОС, решение № 256 / 14.05.2015 г. на СОС , чл. 52, ал. 1, 2, 4 и чл. 30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявява конкурс с предмет : Отдаване под наем за срок от 3 / три / учебни години на части  от имоти – публична общинска собственост / АОС № 55 /16.05.2013 г /, находящи се в район „Банкя”, кв. 33, ул. „Царибродска” № 5 и представляващи :

І. Обособено помещение с площ 280 кв. м. / ученически стол / , находящо се в едноетажна сграда на 78 СОУ „Христо Смирненски" - публична общинска собственост, със застроена площ от 647 кв. м. с идентификатор : 02659.2193.166.6.

ІІ. Обособено помещение с площ 24 кв. м. / ученически бюфет с прилежаща зала /, находящо се в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски" - публична общинска собственост , със застроена площ от 2376 кв. м. с идентификатор : 02659.2193.166.2.

Със специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене.

При начална конкурсна месечна наемна цена  по позиция І - / ученически стол / - 390 лв., без ДДС  и позиция ІІ  /ученически бюфет с прилежаща зала / - 169 лв., без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО – Район „Банкя", гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1, отдел „УОСЖФРКТД”, стая № 304, ет. 3, срещу 50 лв. /с включен ДДС/, внесени в касата на районната администрация. 

Срок за закупуване на конкурсната документация  – от 26.07.2017 г. до 24.08.2017 г. Срок за подаване на документи за участие в конкурса – от 26.07.2017 г. до 24.08.2015 г. - 16.00 ч. в деловодството на районната администрация, гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1. Гаранция за участие в конкурса – 200 лв. /Двеста лева/, вносима в касата на район „Банкя” до – 24.08.2017 г., а при удължаване на срока до 08.09.2017 г. - 16.00 ч.

Място, дата и час на провеждане на конкурса – район „Банкя”, ул. „Цар Симеон” № 1 - 25.08.2017  г. – 10.00 ч.  В случай, че в първоначално обявеният срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта и срокът за подаване на  офертите  бъде продължен с 15 дни на 11.09.2017 г. – 10.00 ч.

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ”

27.07.2017