Район „Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на едноетажна сграда за обществено хранене - частна общинска собственост

СО – район „Банкя" – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" № 1, тел. № 9977212/8/ в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09- 176/04.02.2019 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 1, т. 1 и чл. 31 от от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл. 19, ал. 1, 2, 3 от Наредбата за общинската собственост обявява конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на едноетажна сграда за обществено хранене – частна общинска собственост, актувана с АОС № 1637/27.08.2018 г., находяща се в район „Банкя“, ул. „М-р Коста Паница“ №1, с площ 78.00 кв. м., с идентификатор: 02659.2193.483.2 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-13/17.01.2012 г. на ИД на АГКК и прилежащи тераси с площ 108.00 м2, разположени в поземлен имот с идентификатор: 02659.2193.483 по КККР , одобрен със Заповед № РД18-13/17.01.2012 г. на ИД на АГКК.

Специфично конкурсно условие – за обществено хранене.

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО – район „Банкя" ,гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" № 1, отдел УОСЖФРКТД, стая №304, ет. 3, срещу 60 лв. (с включен ДДС), внесени в касата на районната администрация.

Срок за закупуване на конкурсната документаци: от 08.02.2019 г. до 11.03.2019 г.

Срок за подаване на документи за участие в конкурса: от 08.02.2019 г. до 11.03.2019 г. – 16.00 ч. в деловодството на районната администрация, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" № 1.

Гаранция за участие в конкурса – 200 лв. (двеста лева), вносима в касата на район „Банкя" до 11.03.2019 г., а при удължаване на срока до 25.03.2019 г. – 16.00 ч.

Начална конкурсна наемна цена – 1120 лв. (хиляда сто и двадесет лева) месечно без ДДС.

Място, дата и час на провеждане на конкурса – район „Банкя”, ул. „Цар Симеон" № 1 – 11.03.2019 г. – 10.00 ч. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 14 дни – до 25.03.2019 г. – 16.00 часа. Дата на провеждане на конкурса – 26.03.2019 г. – 10.00 ч.

 

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ"


 

11.02.2019