Район „Банкя" обявява конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1403/02.12.2015 г. на CO – район „Банкя", находящ се в гр. Банкя, кв. "Градоман", ул. „Цар Симеон" № 144, представляваща помещения с площ 122 кв. м и тераси с площ 46 кв. м от сграда

CO – район „Банкя” – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1, тел.: 9977212 /8/, в изпълнение на Заповед с № СОА22-РД09-888/10.05.2022 г на кмет на Столична община (вх. № Към РБН21-ТД26-814/3/10.05.2022 г.) на основание влязло в сила Решение№ 292 по Протокол № 54, т. 40 /21.04.2022 г. на СОС, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, 2, 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявява публично оповестен конкурс с предмет:

Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1403/02.12.2015 г. на CO – район „Банкя”, находящ се в гр. Банкя, кв. „Градоман”, ул. „Цар Симеон” № 144, представляваща помещения с площ 122 кв. м и тераси с площ 46 кв. м от сграда с идентификатор: 02659.2190.658.1, цялата със застроена площ 244 кв. м, видно от контролно заснемане на фирма „Геокад – 93” ЕООД, находяща се в поземлен имот с идентификатор: 02659.2190.658

Специфично конкурсно условие: За търговски обект.

Начална месечна конкурсна наемна цена в размер на 320,00 (триста и двадесет) лв., без ДДС, равностойни на 164,00 (сто шестдесет и четири) евро без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на CO – район „Банкя”, отдел УОСЖФРКТД, ет. 3, стая № 304, срещу 60 (шестдесет) лева с ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от 16.05.2022 г. до 15.06.2022 г. – 16:00 ч., а при удължаване срока на конкурса – до 29.06.2022 г. – 16:00 ч.

Срок за закупуване на конкурсната документация –от 16.05.2022 г. до 15.06.2022 г. – 16:00 ч., а при удължаване срока на конкурса – до 29.05.2022 г. – 16:00 часа.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурса –до 15.06. 2022 г. – 16:00 часа в деловодството на район „Банкя”, гр. Банкя. ул. ”Цар Симеон” № 1, а при удължаване срока на конкурса – до 29.06.2022 г. – 16:00 часа.

Гаранция за участие в конкурса – парична сума в размер на 200 лв. без ДДС, вносима в касата на районната администрация в срок от 16.05.2022 г. – 16:00 часа до 15.06.2022 г. – 16:00 ч., а при удължаване срока на конкурса – до 29.06.2022 г. – 16:00 часа.

Място, дата и час на провеждане на конкурса – район „Банкя”, ул. „Цар Симеон” № 1 – 16. 06.2022 г. – 11:00 ч., а при удължаване срока на конкурса – 30.06.2022 г. – 11:00 часа.

16.05.2022