Район Банкя обявявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с площ от 28.50 кв. м.

CO – Район „Банкя” - гр. Банкя, ул.„Цар Симеон” №1, тел.: 9977212 /8/ в изпълнение на Заповед с № СОА16-РД98-58/29.07.2016 г. на Кмет на Столична община / вх. № Към ДИ0700-109/6/01.08.2016 г. на основание чл.14, ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, 2, 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявявява конкурс с предмет

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост: Помещение с площ от 28.50 кв. м. в административна делова сграда с идентификатор : 32216.2291.51.1, находища се в с. Иваняне, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 58, АпОС № 54/08.05.2013 г. 

Начална конкурсна цена: 145.00 лв. (сто четиридесет и пет лева) месечно, без ДДС и специфично конкурсно условие - помещението да се ползва като телефонна централа. 

Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО – Район „Банкя”, отдел „УОСЖФРКТД”, ет. 3, стая № 304, срещу 60 (шестдесет) лева с ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от 15.08.2016 г. до 13.09.2016 г. - 16.00 часа.

Срок за закупуване на конкурсната документация: до 13.09.2016 г. 

Срок за подаване на оферти за участие в конкурса: до 13.09.2016 г. - 16.00 часа в деловодството на район „Банкя”, гр. Банкя, ул.„Цар Симеон” №1. 

Гаранция за участие в конкурса: парична сума в размер на 200 лв., без ДДС вносима в касата на районната администрация в срок до 13.09.2016 г. - 16.00 часа.

Място, дата и час на провеждане на конкурса: район „Банкя”, ул.„Цар Симеон ” №1 -14.09.2016 г. - 10.00 часа. 

В случай, че в първоначално обявеният срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти е до 29.09.2016 г. -16.00 часа. 

Дата на провеждане на конкурса: 30.09.2016 г. - 10.00 часа.

17.08.2016