Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение с площ 13 кв. м.

СО - РАЙОН „БАНКЯ", гр. Банкя, ул."Цар Симеон" № 1, тел. № 9977212 в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-860/18.05.2016 г. и заповед № СОА16-РД09-960/04.07.2016 г. на Кмет на Столична община и на основание чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30, ал. З и чл. 31 от от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следният имот - частна общинска собственост:

1. Помещение с площ 13 кв. м. в сграда с идентификатор: 02659.2193.952., намираща се в гр. Банкя, ул. "Цар Освободител" № 2 , АОС № 1001/2013 г.

Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО - Район „Банкя", гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" № 1 , отдел „УОСЖФРКТД”, стая № 304, ет. 3 , срещу 60 лв. (с включен ДДС), внесени в касата на районната администрация.

Срок за закупуване на конкурсната документация: от 01.08.2016 г. до 30.08.2016 г. 

Срок за подаване на документи за участие в конкурса: от 01.08.2016 г. до 30.08.2016 г. 16.00 ч. в деловодството на районната администрация, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон"№ 1.

Начална конкурсна месечна цена: 80.00 лв., без ДДС. 

Място, дата и час на провеждане на конкурса: район „Банкя”, ул. „Цар Симеон" № 1 на 31.08.2016 г. от 10.00 ч. 

В случай, че в първоначално обявеният срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 дни - до 15.09.2016 г. Дата на провеждане на конкурса: 16.09.2016 г. от 10.00 ч. 

01.08.2016