Публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета за 2021 година на Столична общината

Публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столичната община за 2021 г. ще се проведе днес, 9 септември 2022 г., от 17:00 часа в зала 5 на Столичната община.

Покана към гражданите за участие в обсъждането беше публикувана през миналата седмица на сайта на СО и в два национални всекидневника, както се изисква по закон. Покани бяха разпратени и до обществени и неправителствени, работодателски и синдикални организации.

Столичната община има 60 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (24-те районни администрации, общинските театри и др. общински институции), както и 441 третостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Към края на миналата година общият размер на приходната и разходната част на бюджета е 2 065 443 123 лв. От тези средства бюджетните приходи и разходи са общо 1 766 599 975 лв., а средствата от ЕС са 298 843 148 лв.

Общото изпълнение на приходите по бюджета е в размер на 1 596,0 млн. лв.

Изпълнението на собствените приходи на Столична община към края на декември е 101,8%. От местни данъци постъпленията в бюджета са 452,1 млн. лв., което е 109,3 на сто спрямо заложения бюджет. Неданъчните приходи възлизат на 363,9 млн. лв. или 93,9 на сто изпълнение.

Подробна информация по Отчета на бюджета на Столичната община може да се намери в публикуваните на страницата на СО материали. По време на публичното обсъждане ще бъдат представени резултатите от работата в различните направления – Транспорт, Строителство, архитектура и градоустройство, Екология, Образование и култура, Социални дейности.

09.09.2022