ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Абонаментна техническа поддръжка на телефонни централи, заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи, намиращи се в административните сгради на Столична община, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ „Меридиан 1” заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи, използвани в сгради на Столична община (СО),...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Абонаментна техническа поддръжка на телефонни централи, заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи, намиращи се в административните сгради на Столична община, по две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ „Меридиан 1” заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи, използвани в сгради на Столична община (СО), намиращи се на ул. „Московска” № 33, ул. „Оборище” № 44 и ул. „Сердика” №5.
  • Обособена позиция 2: Абонаментна техническа поддръжка на използвани в СО телефонни централи заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи: телефонна централа “Toshiba Strata” и телефонна централа „Panasonic TDA“, намиращи се в сградата на ул. „Будапеща” №17 (дирекции „Транспорт“ и „Транспортна инфраструктура“), телефонна централа Panasonic KX1232, намираща се на ул.”Петко Каравелов” №5 (дирекция „Зелена система“); телефонна централа Panasonic KX TDA 828, намираща се на пл.”Славейков” № 6; телефонна централа Panasonic KX 206, намираща се на ул. „11 август” №4. Абонаментна поддръжка на кабелна мрежа и оборудване в сградата на ул. „Бенковски“ №12 (дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“, дирекция „Обществен ред, управление при ОМбП и защита при бедствия“ и звено „Общинска полиция“).

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет страницата  на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9016914,

ПУБЛИЧНА ПОКАНА.

Допълнителни документи:

25.06.2013