ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – собственост на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД

ОБЯВА

на основание чл. 27, ал. 3 във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 05-290/19.10.2020 г. на изпълнителния директор на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД

ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – собственост на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, представляващ 80,14 кв. м обособена част от сутеренния етаж на административната сграда, находяща се на ул. „Михалаки Ташев” № 2, гр. София 1330 за разкриване на търговско помещение (кафе), ведно с площ от 48 кв. м от вътрешния двор за разполагане на маси за консумация на открито.

Конкурсът ще се проведе на 10.11.2020 г. от 13:00 ч. в сградата на „ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД, Рапортна зала, четвърти етаж.

Оглед ще се извършва от 09:00 часа до 16:00 часа в дните от 19.10.2020 г. до 06.11.2020 г. вкл., без събота и неделя.

Конкурсната документация се получава на адрес: ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД, гр. София, 1330, ул. „Михалаки Ташев” № 2, етаж 4, кабинет „Обществени поръчки“, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 06.11.2020 г., включително, срещу представяне на документ за заплатена цена в размер на 50,00 (петдесет) лева без ДДС или 60,00 (шестдесет) лева с ДДС по банкова сметка на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД, както следва: "Общинска банка" АД, IBAN: BG07SOMB91301019532602 или срещу представена квитанция за заплатена цена на касата на дружеството.

Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 06.11.2020 г. в сградата на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД, етаж 4, кабинет „Обществени поръчки“.

Депозит за участие 200,00 лева (двеста лева). Депозитът се превежда по банкова сметка на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД в "Общинска банка" АД, IBAN: BG07SOMB91301019532602 или в брой на касата на дружеството.


 

21.10.2020