ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ обособена част от сутеренния етаж на административната сграда, за разкриване на търговско помещение (кафе), заедно с площ от вътрешния двор, за разполагане на маси за консумация на открито

 

ОБЯВА

на основание чл. 27, ал. 3 във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни
заведения и Решение № 05-51/24.02.2020 г. на изпълнителния директор на
ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД

ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот, собственост на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, представляващ 80,14 кв. м обособена част от сутеренния етаж на административната сграда, находяща се на ул. “Михалаки Ташев" № 2, гр. София, 1330, за разкриване на търговско помещение (кафе), ведно с площ от 48 кв. м от вътрешния двор, за разполагане на маси за консумация на открито.

Конкурсът ще се проведе на 16.03.2020 г. от 13:00 ч. в сградата на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД, Рапортна зала, четвърти етаж.

Оглед ще се извършва от 09:00 часа до 16:00 часа в дните от 24.02.2020 г. до 13.03.2020 г. включително, без събота и неделя.

Конкурсната документация се получава на адрес: ПСАГБАЛ “Света София" ЕАД, гр. София, 1330, ул. „Михалаки Ташев” № 2, етаж 4, кабинет „Обществени поръчки", всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 13.03.2020 г. включително, срещу представяне на документ за заплатена цена в размер на 50,00 (петдесет) лева без ДДС или 60,00 (шестдесет) лева е ДДС, по банкова сметка на ПСАГБАЛ “Света София" ЕАД, както следва: Общинска банка АД, IBAN: BG07SOMB91301019532602 или срещу представена квитанция за заплатена цена на касата на дружеството.

Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 03.03.2020 г. в сградата ма ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД, етаж 4, кабинет "Обществени поръчки".

Депозит за участие 200,00 лева (двеста лева). Депозитът се превежда по банкова сметка на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД в Общинска банка АД, IBAN: BG07SOМB91301019532602 или в брой на касата на дружеството.

Решение 05-51/24.02.2020 г. на изпълнителния директор на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД

27.02.2020