Провеждане на обществено обсъждане на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на Проект за обновяване на транспортните средства в гр. София

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на Проект за обновяване на транспортните средства в гр. София:

• Размерът на дългосрочния дълг, които Столична Община има намерение да поеме, е до 40 000 000 евро.
• Начин на финансиране - чрез заем от Европейска инвестиционна банка.
• Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Столична Община.
• Няма предвидено обезпечение по дълга.

Столична община изпълнява значим за столичния градски транспорт и гражданите на София проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез закупуване и доставка на автобуси". Стартирането на втория етап ще позволи допълнителна инвестиция в превозни средства и изграждане на интелигентна система за управление на трафика.

Предложеният проект включва следните компонентни:

• закупуването на около 110 автобуса и 5 трамвайни мотриси на стойност не по-голяма от 30 000 000 евро
• изграждане на интелигентна система за управление на трафика на стойност 10 000 000 евро.

Допълнителната инвестиция ще позволи на Столична община да се възползва максимално от вече отпуснатите средства по оперативна програма „Околна среда" и да направи качествена промяна в нивото на предлаганата транспортна услуга. В допълнение системата за управление на трафика ще намали задръстванията и ще доведе до значителни икономически ползи и намаление на вредните емисии.

В резултат на вече извършените инвестиции и предложеният проект ще се постигне пълно обновяване на тролейбусите, подмяна на значителна част от автобусите и се постави началото на обновяването на трамвайните мотриси, което се планира да продължи поетапно с европейски средства през следващите години.

Индикативната стойност на дейностите по проекта възлиза на стойност до 40 млн. евро. Проведени са предварителни разговори с Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) за осигуряване на финансирането на проекта. Банката изразява принципното си желание и интерес да финансира прогнозните разходи.

В изпълнение на разпоредбата на чл.15 от Закона за общинския дълг с настоящата покана за обсъждане оповестяваме публично проекта, който ще бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен дълг.

Общественото обсъждане ще се проведе на 08.08.2014 г. от 11 ч. в зала номер 5 на Столична община, ул. "Московска " №33.

Място и време за запознаване с документацията: 

Столична община, ул. „Будапеща“ №17, етаж 7, стая № 708, cт. експерт Димитър Петров от 9.00 часа до 17.00 часа.

31.07.2014