Проведена Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

Проведена Национална кръгла маса по Интегриран проект

 „Българските общини работят заедно

 за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

        

На 31.05.2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108 се проведе Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

Националната кръгла маса беше посветена на приноса на общините по Проекта към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата и подобряване на качеството на атмосферния въздух, и отбелязване на 30-годишнината на Програма LIFE.

В рамките на събитието бяха представени постижения, приоритети и области на финансиране по Програма LIFE, обхват и цели на Интегрираните проекти, финансирани по Програмата, обхват на новия приоритет за качеството на въздуха по Програма „Околна среда 2021 – 2027 г.“, както и дейностите и напредъка по изпълнението на Проект LIFE-IP CLEAN AIR.

Информацията беше презентирана от предствители на екипът по проекта, Националното звено за контакт, отговорно за популяризирането и изпълнението на Програма LIFE на национално ниво, Управляващят орган на Оперативна програма „Околна среда“ и екипът за външен мониторинг на проекта NEEMO EEIG.  

„Повече информация е налична на интернет страницата на Интегрирания проект: www.lifeipcleanair.eu”,

 

 

 

 

02.06.2022