Протокол от заседание, проведено на 10.10.2022 г. на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-330/03.08.2022 г., изменена със Заповед № СОА22-РД91-369/30.08.2022 г. на кмета на Столична община за отпускане на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 322 „Неспециализирани училища“ за подпомагане издръжката на басейните

ПРОТОКОЛ  от заседание проведено на 10.10.2022 г. на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-330/03.08.2022 г., изменена със Заповед № СОА22-РД91-369/30.08.2022 г. на кмета на Столична община, за отпускане на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 322 „Неспециализирани училища“ за подпомагане издръжката на басейните.

19.10.2022