Протокол № 1/24.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-366/30.08.2022 г. на кмета на Столична община във връзка с отпускане на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 311 „Детски градини“ за дофинансиране на горива и енергия на детските градини


ПРОТОКОЛ № 1/24.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-366/30.08.2022 г. на кмета на Столична община във връзка с отпускане на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 311 „Детски градини“ за дофинансиране на горива и енергия на детските градини.

27.10.2022