Протокол № 1/21.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-365/30.08.2022 г. на кмета на Столична община във връзка с предоставяне на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 322 „Неспециализирани училища“ за дофинансиране на горива и енергия на училищата


ПРОТОКОЛ № 1/21.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-365/30.08.2022 г. на кмета на Столична община във връзка с предоставяне на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 322 „Неспециализирани училища“ за дофинансиране на горива и енергия на училищата.

27.10.2022