Промяна в инвестиционното си предложение за „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив – Първи етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък София – Елин Пелин и изграждане на пътни надлези“

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – гр. София, СО – район „Сердика”, бул. „Кн. Мария-Луиза” № 110 , гр. София, СО – район „Сердика“, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 110

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани физически и юридически лица за промяна в инвестиционното си предложение: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив – Първи етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък София – Елин Пелин и изграждане на пътни надлези“.

При изработването на техническия проект е възникнала необходимост от промяна в обхвата на инвестиционното ни предложение, свързана с изграждането на нов жп надлез над "Искърско шосе" на км 9+925,22 по път 1 и км 9+923,55 по път 2 и изграждането на нов жп мост над река Искър на км 9+987,04 по път 1 и на км 9+985,98 по път 2 на мястото на съществуващите два железопътни моста. Промяната на инвестиционното предложение е свързана и с изместването на новите оси на път 1 и път 2 спрямо съществуващите, като оста на новото трасе на път 1 е проектирана на разстояние от 1,40 м до 0,95 м вляво (северно) от оста на съществуващия коловоз на път 1. Оста на новото трасе на път 2 е проектирана на разстояние от 1.60т до 1.18т вляво (северно) от оста на съществуващия коловоз на път 2.

Настоящата промяна в инвестиционното предложение ще се реализира в жп участък София – Елин Пелин, на територията на гр. София, общ. Столична, област София-град.

 

За контакти: Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863.

Писмени становища и мнения се приемат в ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 110

 

 

 

 

 

 

25.05.2018