Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026


Наименование на проекта: Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026

Програма: Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

Стойност: 268 071.14 лева

БФП: 268 071.14 лева

Цел: Основната цел на проекта е да се разработи „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

Период на изпълнение: 04.07.2019 г. – 17.09.2021 г.

Кратко описание: За разработването на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“, проектът включва следните дейности: „Подготовка на проектното предложение“; „Организация и управление на проекта“; „Изготвяне на Програма за качество на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г. и провеждане на процедура по ЕО и/или ОС“ и „Информация и публичност на проекта“.

В резултат от изпълнението на дейностите е изготвена „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2021 – 2026 г.”. Програмата обхваща 6-годишен период на действие от 2021 година до 2026 година. Основните мерки в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух са секторни (битово отопление, площни източници, транспорт, строителство и индустрия) и хоризонтални – информационни и комуникационни мерки.
18.08.2022