Програма Култура

Столична програма "Култура"
       https://kultura.sofia.bg/

Програма „Култура” има за цел да изгради среда за развитие на културния живот в столицата, като подкрепя реализирането на проекти в сферата на културата и изкуствата с висока художествената стойност, спомага за постигане на по-голямо разнообразие и динамика в културния живот на София, насърчава реализирането на проекти с фокус върху общественозначими теми и проблеми, привлича за участие гражданите в културния живот, като за постигането на тази цел подкрепя инициативи насочени към:

1. разширяване възможностите на всички граждани за достъп до стойностни образци на културата в различните й форми;

2. насърчаване развитието на конкурентноспособен културен продукт, като оказва подкрепа на проекти на конкурсен принцип при равнопоставеност на различните субекти на културата (държавни, общински, частни - неправителствени организации, граждански сдружения и др.);

3. подкрепа за гражданските и професионално занимаващите се с култура и изкуство организации и творци, при реализиране културната политика на Столична община;

4. разработване и прилагане на нови прозрачни и достъпни финансови механизми за набиране и разпределяне на ресурси за култура;

5. създаване на условия за временна и постоянна заетост в областта на културата;

6. създаване на условия за сближаване с практиката за развитие на столиците на страните-членки на Европейския съюз;

Програмата се реализира в изпълнение на Закона за развитие на културата, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Стратегията за развитие на културата – „София – Творческа столица 2013-2023” и Правилата за работа на Програмата, приети с решение на СОС.

Програмата се реализира в направления и програми и съгласно приоритети, изготвени ежегодно от Творческия съвет и приети от Столичен общински съвет. 

 

28.10.2016