Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Финансиране по процедурата “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ са получили 22 от районните администрации на Столична община, за което са подписали индивидуално договори. Проектите на районите са насочени към подобряване качеството на живот чрез достъп до интегрирани услуги за социално включване на лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, като същевременно дават шанс на техните близки да се върнат на пазара на труда. На ползвателите ще бъде дадена възможност за достъп до различни асистентски услуги, а в преобладаващата част от проектите - и до специализиран транспорт, който ще се предоставя на принципа „от врата до врата”.

20.12.2016