Проект "Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух"

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

От  декември 2017 г. София е водещ партньор в Проект AIRTHINGS, насочен към опазване чистотата на атмосферния въздух, в контекста на глобалните климатични и екологични промени. Проектът предвижда използване на съвременните технологии и тенденции за мониторинг на атмосферния въздух. За целта ще бъде разработена интелигентна интернет платформа, която ще визуализира и съхранява данни за въздуха.

Основната цел на проекта е да изгради локални мрежи от сензори за наблюдение и измерване на качеството на атмосферния въздух. Партньори в него са общини, университети и НПО организации, представляващи градовете София, Солун, Никозия, Тирана и Охрид. Общият брой на измервателните уреди, които ще бъдат разположени в различните градове, участници по проекта, е 100, като доставката, инсталацията и пускането им в експлоатация във всеки град ще се извършва от съответната община или участваща институция.

Проектът ще използва иновативни технологии като Интернет на нещата (Internet of Things) – интелигентни сензори за измерване на качеството на атмосферния въздух. По този начин ще се създаде мрежа от свързани градове за съвместно наблюдение на качеството на атмосферния въздух, към която впоследствие ще могат да бъдат включвани и допълнителни сензори.

В допълнение към сензорите, в рамките на проекта предстои да бъде разработена и поддържана Open Data System, която да визуализира и съхранява всички данни, събирани от сензорите за измерване на качеството на атмосферния въздух, инсталирани във всички участващи градове. Данните ще позволяват публикуването им и в машинночетивен формат, за да се ползват от външни разработчици за създаване на различни видове приложения, целящи насърчаване на устойчив начин на живот. Очаква се тези интелигентни приложения да ангажират гражданите като предоставят нови, иновативни начини за принос към устойчив растеж и опазване на околната среда с акцент върху намаляването на замърсяването на въздуха и изменението на климата.

В София системата ще се състои от 22 станции за измерване на качеството на атмосферния въздух и ще измерва в реално време, посредством сензори, най-разпространените замърсители на въздуха (PM, CO, NO2, SO2), температура, влажност и налягане. Всяка станция ще изпраща информация за показателите към система, която ще бъде изградена на принципа на отворените данни (Open Data System). Същата ще използва предимствата на облачните технологии, съчетани с аналитични функционалности и усъвършенствани възможности за машинно самообучение (Machine Learning), позволяващи на партньорите да предприемат навременни действия за подобряване качеството на атмосферния въздух. Интерфейсът на системата ще предостави на широката общественост визуализация и машинночетивни данни, достъпни през уеб и приложения с нотификации за смартфони и таблети.

В допълнение към системата на сензорите за измерване и платформата за отворени данни, в рамките на проекта, в София предстои и допълнителна пилотна инициатива – поставяне на филтри на комини, за намаляване на фините прахови частици на СО.

Наред с това предстои да бъде разработен и анализ за разполагането на сензорите, както и да бъде направено проучване за добри световни и европейски практики, от които да се почерпи опит за повишаване качеството на атмосферния въздух.

Европейският проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS) е финансиран по  Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020) на Европейския съюз и е с продължителност 24 месеца, считано от 01.12.2017 г.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

За първи път проектът беше представен пред медии и заинтересовани страни на 5 февруари 2018 г. по време на „21-вия Европейски форум за екоиновации“, организиран в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Проектът AIRTHINGS беше включен в презентацията на зам.-кмета по околна среда Йоана Христова, която освен че представи същността и целите му, постави специален акцент върху възможността, която той ще предостави за използване на новите технологии (IoT) за намаляване на нивата на фини прахови частици и подобряване на качеството на атмосферния въздух в София.

 

Представяне на проекта беше направено и на 20 март 2018 г., по време на регионална конференция, проведена в София, част от официалната Програма на Българското председателство на Съвета на ЕС – „Борбата с енергийната бедност: усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти“. Профилът на събитието предостави възможност да се акцентира върху възможността, която участието в проекта AIRTHINGS ще даде на СО за закупуване на определен брой филтри за комини за намаляване на емисиите с фини прахови частици във въздуха.
 

 

В рамките на проекта е разработено проучване за най-добри практики: „Ръководството с най-добри практики от други европейски градове“. Целта му е да подпомогне Столична община при успешното реализирането на проекта и заложените в него задачи. В рамките на проучването е извършен следният анализ:

•   Анализ и оценка на международния опит от проекти, свързани с инсталация на интелигентни анализатори за измерване на качеството на атмосферния въздух и системи за прогнозни анализи;
•   Анализ на възможните технически решения за намаляване на замърсяването от битовото горене от домакинствата чрез инсталиране на коминни филтри;
•   Анализ на най-добри практики по отношение на предоставянето на отворени данни, свързани със замърсяването на въздуха (достъпни чрез уеб или смарт приложения);
•   Анализ на най-добрите практики по отношение на комуникацията на проблемите и мерките, свързани с КАВ.
 

По проект AIRTHINGS е извършен също и Анализ на подходящите локации за реализиране на система от сензори за измерване на  атмосферния въздух на територията на Столична община. Основната цел е чрез него да се направи обосновано предложение за локализация на  мониторингови устройства (сензори) за събиране на информация за състоянието на атмосферния въздух на територията на Столична община. Анализът се извършва на основата на съвременни геостатистически и пространствено-аналитични операции, направени в цифрова ГИС среда. Целта е да бъде създадена научнообоснована основа за коректен, от пространствено-функционална гледна точка, модел за локализиране и разгръщане на представителна сензорна мрежа за осъществяване на мониторинг на качеството на атмосферния въздух над урбанизираната територия на общината.

В рамките на тази дейност е извършено следното:

•   Събрана е изходна информация и предварителен анализ на локализационните изисквания на мрежата от сензори;
•   Извършен е геостатистически анализ, конструиране и калибриране на пространствен модел за локализация на мрежата от сензори;
•   Извършено е обобщение на резултатите и е направено научнообосновано предложение за локализация на мрежата от сензори за наблюдение;
•  Предложен е най-оптимален вариант за разположение на сензорите за наблюдение, който предполага постигането на по-голяма степен на равномерност на покритието на целевата територия, като същевременно се отчитат особеностите при съчетанието на локализационните фактори и разпределението на населението.
 

Работна проверка по изпълнението на проект AIRTHINGS

Заместник-кметът по екология на СО  Йоана Христова  днес се срещна с Евелин Матиаки, представител на съвместния секретариат на Програма „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020. Матиаки е на работна проверка по изпълнението на проект AIRTHINGS, в който Общината е водещ партньор. Двете обсъдиха напредъка по проекта и постигнатите резултати към момента.

Освен документалната проверка по изпълнението, както и оглед на монтираните сензорни станции и филтри, Евелин Матиаки се срещна  и с изпълнителите на  информационната система за отворени данни (Open Data Platform), които ѝ представиха визията и функциите на системата.

Системата за отворени данни ще визуализира и съхранява всички данни от сензорите за следене на качеството на атмосферния въздух, инсталирани във всички, участващи в проекта градове, като за София това са 22 сензорни станции, които вече са монтирани. Като функционалност е предвидено и публикуване на данните в машинночетивен формат.

СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА И БЮР МАКЕДОНИЯ

На 13 юли 2018 г. в София беше проведена еднодневна работна среща между екипите на Столична община (PP1) и Инспектората по околна среда на Бивша Югославска република Македония (PP6). Двете страни обсъдиха различните административни процедури в двете държави и обсъдиха опит и добри практики. В рамките на посещението беше проведена и работна среща по напредъка на проекта и със зам.-кмета по околна среда в СО Йоана Христова.

NEWSLETTER 1 – ОБЗОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА

Обзорна информация за напредъка на проекта и текущото му изпълнение сред всички партньори през първите 6 месеца (01.2018 – 07.2018) можете да намерите тук:
http://www.interreg-balkanmed.eu/gallery/Files/Projects_News/AIRTHINGS/AIRTHINGS_NEWSLETTER1.pdf

 

ПРОЕКТЪТ AIRTHINGS Е ПРЕДСТАВЕН В РАМКИТЕ НА КРЪГЛА МАСА, ПОСВЕТЕНА НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА ВЪВ ФРАНКФУРТ

На 24 октомври 2018 г. зам-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова взе участие в Кръгла маса, посветена на съвременните възможности за измерване качеството на въздуха в градска среда, организирано по проект HackAir във Франкфурт. 

В рамките са събитието бяха обсъдени варианти за комбинирано използване както на официални данни за отчитане качеството на въздуха, така и на други алтернативни източници на данни – включително градски и други сензорни мрежи.

В изказването си Христова представи официалните източници на данни за въздуха в реално време, които Столична община използва от ИАОС, както и системата за прогнозиране на повишени нова на ФПЧ, изработен от НИМХ по задание на общинската администрация. Тя акцентира върху предстоящия проект на Столична община за изграждане на местна мрежа от сензори за измерване качеството на въздуха, включени в отворена платформа за визуализиране на данните в реално време, които ще да бъдат изградени в рамките на Програма "Балкани – Средиземно море" 2014 – 2020. Тя обърна специално внимание на все по-нарастващото значение на активната колаборация между наличните източници на данни за въздуха – в това число официалните данни, пилотния проект на СО и гражданските инициативи. Участие в събитието взеха различни граждански инициативи за измерване на КАВ със сензори и представители на Европейската комисия,  Европейската агенция по околна среда и Съвместния изследователски център на ЕК JRC

ПРЕДСТАВИХА ГЕОИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ЛОКАЦИИ, НА КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗПОЛОЖЕНИ СЕНЗОРИТЕ ЗА ВЪЗДУХА

На 29 януари 2019 г. бяха официално представени пред членовете на Постоянната комисия за околна среда  и пред медии 22-те геоидентифицирани локации, на които ще бъдат разположени сензорите за измерване качеството на въздуха по проект AIRTHINGS. За идентифициране на точните места е използван овърлей геопространствен мултикритериен анализ, който се обосновава на пространствено съчетание на редица фактори, между които цифров модел на релефа на града, температурните инверсии, локалните климатични зони, транспортната инфраструктура, застрояването, демографските данни. Моделът отчита особеностите на Софийската котловина, както и Западно-Източните преносни ветрове, характерни за София. „Използвахме научнообоснован път за намиране на точните локации, на които да бъдат поставени сензорите. В рамките на 2019 г. предстои да поставим и самите сензорите и да започнем да генерираме данни от тях“. Това обяви зам.-кметът по околна среда в Столична община – Йоана Христова, по време на представянето на точните локации пред членовете на Постоянната комисия по околна среда към СОС.

Сензорите за отчитане качеството на въздуха ще бъдат поставени до метростанциите "Люлин" и  „Деймс Баучер“, до Обръщалото на трамвай № 10 при Западен парк, на бул. „Президент Линкълн“, до читалище „Искра“ в "Орландовци", на Централна автогара, до Поликлиника "Враждебна", до Центъра за заразни болести, до Военномедицинска академия, на ул. „Мими Балканска“, до НИМХ – БАН, до Зимния дворец, до Стадион „Раковски“, до 29. ДКЦ в "Борово", до АИС Хиподрума и до читалище „Св. Св. Кирил и Методи“ в кв. "Драгалевци", както и в непосредствена близост до районните администрации на район "Надежда", "Красна поляна", "Подуене", "Овча купел", "Искър" и "Студентски".

NEWSLETTER 2 – ОБЗОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА

Обзорна информация за напредъка на проекта и текущото му изпълнение сред всички партньори през първите 6 месеца (01.2018 – 07.2018) можете да намерите тук:

http://www.interreg-balkanmed.eu/gallery/Files/Projects_News/AIRTHINGS/Newsletter/AIRTHINGS_NEWSLETTER2-converted.pdf

ПРОВЕДЕ СЕ ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА МАРАТОНА ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ

На 12 февруари 2019 г. се проведе организационна среща за подготовка на предстоящия AirIT маратон за по-чист въздух, който ще се проведе на 14 април 2019 г. в София. Маратонът ще бъде посветен на личния принос за по-чист въздух и за участие в него са поканени всички желаещи. За безпроблемната реализация на събитието в този ден ще бъдат затворени за МПС централни булеварди в столицата. Трасето на маратона ще е с дължина 5 км.

Съорганизатор на събитието за по-чист въздух е фондация „София – европейска столица на спорта“.

ЕКИПЪТ НА AIRTHINGS ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВЗЕ УЧАСТИЕ В УЪРКШОП, ПОСВЕТЕН НА ВЪЗДУХА

На 28 февруари 2019 г. се проведе тематичен уъркшоп, посветен на качеството на въздуха, който се проведе в гр. Никозия, Кипър. Събитието – Air Quality in Balkan-Med: Challenges and Solutions, беше посветено на ключовите предизвикателства, пред които са изправени европейските градове за по-чист въздух. Участие в уъркшопа взеха представители на всички партньори по проекта, в т.ч. и част от екипа на Столична община по него – директорът на дирекция „Климат, енергия и въздух“ в СО Теодора Полимерова и началникът на отдел „Въздух“ в СО Емилия Стойнева. Те представиха подробно напредъка на София по проекта и взеха участие в планирането на бъдещите дейности, свързани с реализацията му.


КМЕТЪТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА ОТКРИ ПЪРВАТА ОТ 22 СЕНЗОРНИ СТАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова откри в парк „Хиподрума“ първата от 22 сензорни станции за наблюдение на показатели за качеството на атмосферния въздух. Станциите ще измерват в реално време нивото на най-разпространените замърсители на въздуха: фини прахови частици (ФПЧ10), въглероден оксид, азотни оксиди, серен диоксид, озон, температура, влажност и налягане. Всички станции ще бъдат монтирани до края на лятото в различни райони на Столична община. Изборът на локациите за разполагането им е направен на базата на анализ, извършен на основата на съвременни геостатистически и пространствено-аналитични операции, направени в цифрова ГИС среда. Като част от проекта  ще заработи и мобилно приложение, през което можем да следим данните.

В допълнение към системата от 22 сензорни станции  за наблюдение на показатели за качеството на атмосферния въздух в София и платформата за отворени данни, в рамките на проекта, се изпълнява допълнителна пилотна инициатива – поставяне на филтри на комини, за намаляване на фините прахови частици на Столична община.

До момента е извършена  доставка и монтаж на 25 бр. филтъра за комини за домашни горивни инсталации до 50 KW в район „Красна поляна“. Прилагането на мярката – монтаж на филтър за фини прахови частици на комини – може да бъде допълваща мярка към предприетите вече мерки за подготовка за извеждане от експлоатация на стари, неекологосъобразни домашни горивни инсталации/устройства и подмяна на отоплителните уствойства на твърдо гориво с екологични форми на отопление.

Изграждането на мрежата от 22 сензорни станции и поставянето на филтри на комини се изпълнява в рамките на проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по  Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020) на Европейския съюз, в който СО е водещ партньор. Проектът е насочен към опазване чистотата на атмосферния въздух, в контекста на глобалните климатични и екологични промени. Предвижда използването на съвременните технологии и тенденции за мониторинг на атмосферния въздух. Партньори в него са общини и университети, представляващи градовете София, Солун, Никозия, Тирана и Скопие.


AIRTHINGS В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

Актуална информация за проекта, можете да следите в официалната страница на проекта във Facebook тук:  
https://www.facebook.com/Airthings-Project-139929546844114/


22 сензорни станции показват данни за качеството на въздуха в  София чрез интернет платформа

От 27.12.2019 г. данните от 22-те сензорни станции за качеството на атмосферния въздух на София могат да се наблюдават в реално време на интернет адрес: https://platform.airthings-project.com/. Линк към платформата ще има и на специализирания сайт на общината air.sofia.bg

Инсталираните от Столична община 22 сензорни станции са една от дейностите по пилотен проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по Програма "Балкани – Средиземно море (2014 – 2020)". В него  Столична община е водещ партньор с още четири града – Солун, Никозия, Тирана и Скопие.  

22 станции, представляват съвкупност от измервателни сензори, които проследяват основни замърсители като ФПЧ10, ФПЧ2.5, азотен диоксид, серен диоксид, озон, въглероден окис, както и метеопараметри като температура, влажност и налягане. Сензорните станции позволяват бъдещо надграждане с допълнителни сензори (например за шумово замърсяване).

Измерванията от станциите в реално време се предават към облачна платформа за съхранение, визуализация и последващ анализ. Всеки може да провери актуалните показания на станциите и състоянието на различните замърсители, както и история на показанията от последните 14 дни. С бърз поглед се придобива представа за качеството на въздуха около съответната станция чрез индекс за качеството на въздуха.

Следвайки принципите на отворени данни (Оpen Data System), платформата предоставя данните и в отворен, машинночетивен формат. С натрупването на повече данни системата подобрява точността си. Като за подходяща оценка е необходимо преминаването през поне 4 сезона с цел анализ на сезонност на данните, т.е. как климатичните промени през различните сезони влияят върху качеството на данните и измерванията. Това ще позволи да се оцени точността на новаторските методи за измерване спрямо референтните, които използва Изпълнителната агенция по околна среда. Затова и проектът е с продължителност 36 месеца.

Данните за качеството на атмосферния въздух на партниращите в проекта градове ще могат да се визуализират на същата платформа. По този начин  ще се създаде мрежа от свързани градове за съвместно наблюдение на атмосферния въздух в региона, използвайки новаторски технологии. Впоследствие към платформата могат да бъдат присъединявани и допълнителни станции.


 

20.06.2018