Проект Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за превенция на ранно оповестяване - противопожарно защита

Проект Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за превенция на ранно оповестяване - противопожарно защита е реализиран посредством изграждане на пожароизвестителна и наблюдателна система за горски пожари на територията на Столична община по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година на Държавен фонд Земеделие.

Изградени са три модулни наблюдателни комплекса с видеонаблюдение за превенция на горски пожари на връз Готен, Стара планина, в планина Плана и в местност Манастирище, планина Витоша.

04.01.2017