Проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“ („D-NOSES - Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability“), финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз D-NOSES предлага иновативни решения за преодоляване на проблемите, свързани с  процесите по управление на миризмите при преработване на отпадъците.

Една от основните цели на Проекта е да представи и запознае обществеността с процесите по управление на миризмите при преработване на отпадъците. Предвижда да се направят проучвания и изследвания на процесите в инсталациите за третиране на отпадъци, както и да се обсъдят конкретни решения с цел минимизиране на миризмите. Предвижда се да се предприемат и действия за повишаване на осведомеността на гражданите за управлението на миризмите чрез различни съвместни инициативи и работни срещи.

В рамките на проекта предстои да бъде разработена и интерактивна гражданска платформа като инструмент за участие, която да им помогне да станат участници в решаване на евентуални проблеми с дразнещи миризми. Проектът ще работи с местни общности, а гражданите ще използват иновативни инструменти за картографиране, за да обединят информацията за проблемите с миризмите и да създадат съвместно ad hoc решения с организации на гражданското общество, неправителствени организации, местни публични органи, индустрии, отделящи миризми, и академични среди. Чрез нова международна обсерватория за миризми „D-NOSES“ ще гарантира публичен достъп до информация за замърсяването на миризмите като предоставя на засегнатите общности в целия свят възможност да предприемат действия сами.

В рамките на проекта ще бъде разгледан и действащият към момента европейски стандарт EN 13725:2003 (БДС 13725:2004), чрез който се определя как се измерват посредством човешки акцептори (оценители), в лабораторни условия, концентрацията на мириса и емисиите на миризми, произтичащи от точкови източници, източници от пространства с пасивен поток и такива без поток. Стандартът е приет и в държави извън Европа, но все още липсват общи критерии за установяване на въздействащите прагове на миризма и определянето на съответното ниво на раздразнение.

Малкото конкретни разпоредби, които съществуват, се различават помежду си, което прави миризмите трудни за управление. В рамките на проекта ще се предприемат мерки и за конкретни предложения за промени в нормативната уредба на тази материя, както и насоки за изготвяне на политики. Зелената книга за замърсяването на миризмите ще бъде използвана като политически инструмент с крайна цел да се въведе проблематиката по замърсяване с миризми от процесите по третиране на отпадъци в политическия дневен ред. В допълнение, „Стратегическа пътна карта за замърсяването с миризми“ ще даде възможност за по-голяма устойчивост в средносрочен и дългосрочен план на постигнатите резултати.

Консорциумът на проект „D-NOSES“ съчетава опита на 15 партньори от 9 страни:

• 4 от тях от бизнеса и гражданското общество: фондация „Иберсивис“ (координатор, Испания), Идеи за промяна (Испания), Картографиране за промяна (UK);

• 3 международни асоциации: Средиземноморска информационна служба за околна среда, култура и устойчиво развитие (MIO-ECSDE), Международна асоциация за твърди отпадъци (ISWA), Международна асоциация на мениджърите на миризмата на околната среда (AMIGO);

• 5 експерти по миризма, околна среда и устойчивост: Politecnico di Milano (POLIMI), Университета в Касел (DESEE), Португалската асоциация на инженерите по околна среда (APEA), Environmetrics (ENV), Ecotrec (ECO);

• 3 местни публични администрации и публични органи: Община Сао Жоао да Мадейра, Столична община и Сдружение на общините за управление на отпадъците на регион Порто.

Проектът ще продължи 3 години и ще получи 3,158,612.00 евро от европейската инициатива "Хоризонт 2020" (SwafS) по споразумение за безвъзмездна помощ № 789315.

Водещ партньор и координатор на проекта е фондация „Иберсивис“ от гр. Сарагоса, Испания. Останалите участници в консорциума са общо 14, сред които: Община Сао Джоа да Мадейра, Португалия; Община Порто, Португалия; Столична община; Международна асоциация за твърди отпадъци, Австрия; Средиземноморско информационно бюро за околна среда, културата и устойчивото развитие, Гърция; Политехнически Университет в гр. Милано, Италия; Университет в Касел, Германия; Португалска асоциация на инженерите по околната среда  и др.
 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА

Встъпителната среща по проект D-NOSES се проведе на 25 и 26 април 2018 г. в Университетския колеж в  гр. Лондон, Великобритания. На нея бяха разпределени екипите и бяха конкретизирани задачите за изпълнение. По време на форума беше даден официален старт на Работен пакет 2, чиято дейност ще е посветена на Научната и регулаторна рамка за замърсяването на миризмите. Като резултат от дейността на Работния пакет, ще бъде събрана и обобщена информация за видовете миризми, дейностите за емитиране, наличните техники за измерване, техниките за намаляване на емисиите заедно с  регулаторните инициативи и добрите практики. Лидер на Работен пакет 2 е Политехнически университет гр. Милано, Италия.

 

 

 

 

 

 

 

 


 ПРОЕКТЪТ D-NOSES БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СОС

Във връзка с ефективното реализиране на проекта от страна на Столична община, екипът на D-NOSES представи същността и целите на проекта пред членове на Столичния общински съвет. В рамките на срещата бяха обсъдени предстоящите задачи пред екипа на проекта от стана на СО. Общинските съветници оцениха високо значимостта на проблематиката, която засяга проекта и изразиха готовност да съдействат за ефективното му изпълнение нас.


 

16.05.2018