Проект „Техническа помощ за разработване на предложение за интегриран проект за подобряване качеството на атмосферния въздух”

Проект „Техническа помощ за разработване на предложение за интегриран проект за подобряване качеството на атмосферния въздух”/Project Technical assistance for elaboration of an integrated project proposal for air quality improvement

No. LIFE17 TAE BG 005

 

 

Кратка информация за проекта

Столична община е координиращ бенефициент по изпълнението на Проект „Техническа помощ за разработване на предложение за интегриран проект за подобряване качеството на атмосферния въздух” (Technical assistance for elaboration of an integrated project proposal for air quality improvement, No. LIFE17 TAE BG 005), финансиран по Програма LIFE 2014 – 2020 г. на Европейския съюз. Съвместно със Столична община, като асоцииран бенефициент, в проекта участва сдружение „Клуб Икономика – 2000“.

В съответствие с изискването на Програма LIFE интегрираният проект ще обхване шест общини с нарушено качество на атмосферния въздух – Столична община, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора.

Проектът за техническа помощ е насочен към разработване на интегриран проект, целта на който е подпомагане прилагането на общинските програми за качество на атмосферния въздух и мобилизиране на допълнителни ангажименти и финансиране, които да доведат до пълното изпълнение на програмите и понижаване концентрациите на атмосферните замърсители. 

В обхвата на проекта за техническа помощ са включени следните дейности:

А1. Обучение на екипа на проекта за разработване на интегрирания проект;

А2. Координиране със заинтересованите страни за участие в интегрирания проект;

A3. Оценка на възможностите за мобилизиране на инвестиционни средства;

A4. Разработване и предаване на цялостно предложение за интегриран проект;

В1. Управление и мониторинг на проекта.

 

Актуална информация по реализацията на проекта

В рамките на проекта за техническа помощ беше посетена Република Полша, където се проведе обучение на партньорите по интегрирания проект. В периода 20 – 22 март 2018 г. бяха посетени Областната управа на Област Малополска, Областната управа на Област Силезия, Община Вадовице и Община Краков, където българските представители бяха запознати с добрите практики и напредъка на домакините по отношение опазване чистотата на атмосферния въздух и постигането на здравословна среда за живот на населението. Беше проучен опитът в изпълнението на интегриран проект по Програма LIFE „Прилагане на план за качество на въздуха на Област Малополска – Малополска в здравословна атмосфера“ (LIFE IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021), който ще бъде използван при разработването на интегрирания проект за подобряване качеството на атмосферния въздух в българските общини.

13.04.2018