Проект: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Проект: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

 

ПОКАНА
 

На 14.01.2020 г., вторник, от 11:00 ч. в зала 1 на Столична община – ул. „Московска“ 33, ще се проведе информационно събитие по проект BG16M1OP002-5.002-0020 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Бенефициент по проекта е Столична община. Общата стойност на проекта e 412 583,87 лв., който ще се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и съфинансиране от бюджета на Столичната община. Срокът за изпълнение е 23 месеца.

Основната цел на финансирането е да се разработи нова „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“ за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта е комплексна програма от мерки, гарантираща подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.

13.01.2020