Проект „Приеми ме 2015”

Настоящата операция допълва и надгражда операция „Приеми ме“, финансирана по ОП РЧР 2007 - 2013 г., която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин.

Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци, както и с мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3годишна възраст.

От 01.01.2016 г. Столична община стартира проект  „Приеми ме 2015“ BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP0012.003, съгласно подписано партньорско споразумение № BG03-ПС01-51/ 11.12.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община.

От 01.11.2016 г. стартира етап 2 нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната. В тази връзка бе подписан и Анекс №BG03-ПС01-0030/01.09.2016 г. към споразумение за партньорство № BG03-ПС01-51/11.12.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община.

Дейностите се изпълняват при прилагането на иновативен модел на взаимодействие по отношение на планиране, управление и предоставяне на услугата, с оглед осигуряване на приемственост между постигнатите резултати по предходната схема „Приеми ме” (етап I) и на целесъобразност на следващите стъпки за постигане на настоящите цели (етап II).

Проектът е с продължителност до 31.12.2020 г.

20.12.2016