Проект „Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници“

Проект „Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници“


Проектът предвижда замяна на използваното гориво промишлен газьол с гориво дървесна биомаса в 5 общински обекта (9 сгради) и осигуряване на необходимите за това складови стопанства чрез тяхната реконструкция и/или ново изграждане. За целта ще се доставят и монтират нови котелни инсталации, работещи с дървесни пелети и енергийни трески. Дървесината за производство им се добива от общински горски територии и лесопаркове и се обработва от въведената в експлоатация инсталация за биологично третиране „Хан Богров“.

Петте обекта, в които ще се монтират новите котелни инсталации, са: 170. СОУ „Васил Левски”, кв. "Курило", район "Нови Искър" – 2 сгради (стара и нова);

  • 115. ОУ „Св. Кирил и Методий”, с. Горни Богров, район "Кремиковци" – 1 сграда;
  • 116. ОУ „Паисий Хилендарски”, с. Яна, район "Кремиковци" – 1 сграда;
  • 156. ОУ „Васил Левски”, квартал "Кремиковци", район "Кремиковци" – 1 сграда;
  • 15. ЦДГ– 2 сгради (стара и нова),
  • 44. СДЯ – 1 сграда и Детска кухня – 1 сграда в с. Бистрица, район "Панчарево".

С реализацията на проекта ще се постигнат следните цели:

  • В 9 общински сгради ще бъдат въведени енергоефективни системи за осигуряване на отопление чрез използване на възобновяеми енергийни източници;
  • финансови спестявания, оптимално разходване на ресурсите на общината чрез оползотворяването на биомасата;
  • положителен екологичен ефект члез намаление на емисиите на СО2 и повишаване на качеството на живот на учениците/децата в детските заведения, които ежедневно използват сградите, свеждайки до минимум риска за човешкото здраве и околната среда.
05.01.2017