Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и Предложение размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г.

Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и Предложение размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.

Вносители: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община и Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

18.11.2016