Проект "Корекция на река Суходолска и ремонтни работи на язовир Суходол-2, квартал Суходол, район Овча купел"

Проектът „Корекция на река Суходолска и ремонтни работи на язовир Суходол-2, квартал Суходол, район Овча купел“ е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие – 95% и собствен принос на Столична община като бенефициент – 5 %.

Изградената корекция на река Суходолска е в участъка от ул. „Траян Танев“ до ул. „Брегалница“ с дължина 318 м.

На язовир Суходол 2 е извършен основен ремонт на хидротехническите съоръжения, надградена е язовирната стена по проектна кота за предпазване от наводнения при висока вълна. Изградена е КИС за следене на водното ниво, деформациите на язовирната стена и филтрацията през нея.

05.01.2017