Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"

На 04 август 2016 г. между Столична община и Министерство на труда и социалната политика се сключи Договор № № BG05M9OP001-2.004-0047 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за изпълнение на проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства”. Стойността на Проекта е 1 752 098,89 лв. 

Комплексите за интегрирани социални услуги ще работят за да отговорят на потребностите на бъдещи родители, семействата с малки деца и да подкрепят родителите да ги посрещат. Водещият принцип е, че детето не може да се развива пълноценно, ако неговите родители не се чувстват добре и могат да си задават въпроси.

Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . Фокусът на услугите за деца до 3-годишна възраст и техните семейства е поставен най-вече върху формирането и развитието на родителски умения.

Подкрепата на бъдещите родители и на тези с много малки деца се осъществява основно по два начина: чрез мобилна работа и чрез услуги, предоставяни в подходящо оборудваните по Проект „Социално включване” общностни центрове и в Център "Св. Параскева".

Мобилната работа цели да подкрепи родителите да се справят с потребностите на детето и възникващите предизвикателства в средата, в която живеят. Услугите, които се предоставят извън дома на детето и неговото семейство, целят да изградят пространство, което отговаря на нуждите на потребителите.

За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности, основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства. Ще се осигурява транспорт за децата, чиито семейства не могат да осигурят придвижването.

Предоставяните услуги имат комплексен характер. Тези услуги целят не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота, за да се подобри качеството на връзката дете – родители, което подобрява атмосферата в семейната среда за малките деца. Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа .

20.12.2016