Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА 30 – 50 ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ ПО ПРОЕКТ
„ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – SHEERenov“В изпълнение на следващата фаза на проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености, са разработени следните документи за кандидатстване:

Поканата за подаване на заявления е отворена към етажните собствености от територията на всички райони на Столична община. С предимство при подаването на заявления ще бъдат етажни собствености от територията на райони „Илинден“, „Младост“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Оборище“, „Слатина“, „Средец“, „Триадица“. Това са районите, чиито  администрации са заявили интерес от участие в проекта. Документите за участие в проекта могат да се подават до 17.12.2021 г. (петък) в районните администрации, които са заявили участието си в проекта – райони „Надежда“, „Илинден“, „Средец“, „Триадица“, „Оборище“, „Младост“ и „Нови Искър“.

За тези етажните собствености, които са постигнали необходимото съгласие за продължаване (в бъдеще) на процеса на енергийно-ефективно обновяване, ще бъдат изготвени обследвания за енергийна ефективност.

Условия за изготвяне на обследване, в степента, в която е приложимо, са, както следва:

  • Да е достигнато съгласие в етажната собственост за обновяването за енергийна ефективност;
  • Да е постигнато съгласие за формиране на сдружение на собствениците съгласно реда на Закона за управление на етажната собственост
  • Да има яснота дали са осигурени собствените финансови участия от страна на собствениците на самостоятелни обекти (ако е приложимо);
  • Да има яснота относно начина за осигуряване на финансирането за етажната собственост като цяло и за отделните самостоятелни обекти. Например: от собствени средства, от кредит за сдруженията на собствениците, от допълнителна целева финансова помощ за социалноуязвими собственици.

 


ПРОВЕДОХА СЕ ВСТЪПИТЕЛНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ГРАЖДАНИ ПО ПРОЕКТ SHEERenov


През м. септември се проведоха 8 встъпителни информационни срещи в рамките на проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“. Срещите бяха насочени към домоуправителите в районните администрации, които участват в проекта – райони „Надежда“, „Илинден“, „Средец“, „Триадица“, „Оборище“, „Младост“ и „Нови Искър“.

По време на срещите бе обяснен подходът и условията за кандидатстване за подпомагане на етажните собствености в рамките на проекта чрез осигуряване на енергийно обследване на 30 етажни собствености. В допълнение бяха обсъдени и теми, свързани с енергийната ефективност, като нужди от обновяване, ползи от обновяването, финансови и подпомагащи механизми, отопление в домовете, екологично и устойчиво поведение на гражданите.

Информационно видео от една от проведените срещи е налично на следния линк:

Информационен ден, Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 (vimeo.com)

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТАРТИРА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ – SHEERenov“


От началото на месец юни Столична община изпълнява проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“, в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации.

Основната цел на проекта е да разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, като се създадат необходимите предпоставки за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съфинансиране от страна на собствениците.

В рамките на проекта между 30 – 50 етажни собствености ще бъдат подготвени за енергийно обновяване на техните сгради, като получат безвъзмездно организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 399 867,50 евро, като бюджетът на Столична община е 182 530 евро.

Актуална информация за напредъка по проекта ще бъде достъпна и на сайта https://sheerenov.eu

06.10.2020