Проект: BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, финансиран по ОПРР 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Проект: BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

 

ИНФОРМАЦИЯ

На 14.01.2020 г. (вторник) Столична община организира официална церемония „Първа копка“, с която ще се даде началото на строително-монтажните работи  на обект, находящ се в сграда на адрес: кв. "Горна баня", ул. "Христо Стефчов" № 2 (Бивш ДДЛРГ „Христо Ботев“), от 13:00 ч.

Обектът подлежи на реновиране по проект BG16RFOP001-5.001-0030-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 –2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Бенефициентът по проекта е Столична община. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 1 766 700,30 лв., а срокът на изпълнение е 24 месеца.

Проектът предвижда извършване на основен ремонт/реконструкция, обновяване, осигуряване на нова материално-техническата база и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 3 обекта от социалната инфраструктура на Столична община (разположени в район „Надежда“, в район „Подуяне“ и в район „Овча купел“) за създаването на новите пет социални услуги в общността, както следва:

  • Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа, находящи се в сграда на адрес: ж.к. "Надежда", ул. "Сава Филаретов" № 23 (Сградата на бивш Дом за деца „Асен Златаров“ ) – етаж 2 и 3;
  • Център за обществена подкрепа, находящ се в сграда на адрес: ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Баба Вида" № 1 (Бивш СУПЦ „Княз Борис I“ ) – етаж 4, подпокривен;
  • Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, находящ се в сграда на адрес кв. "Горна баня", ул. "Христо Стефчов" № 2 (Бивш ДДЛРГ „Христо Ботев“).

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: извършен основен ремонт/реконструкция, осигурена нова материално-техническата база и внедрени мерки за енергийна ефективност в 3 обекта. Ремонтираните сгради ще осигурят условия за предоставянето на следните социални услуги в общността:

  • 2 Дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (в р-н "Надежда" и р-н "Овча купел");
  • 2 Центъра за обществена подкрепа (в р-н "Надежда" и в р-н "Подуяне");
  • 1 Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (в р-н "Надежда").

 

13.01.2020