Продължава подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи в София


На 27.04.2022 г. се проведе информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Р България.

Събитието, което се състоя в зала 1 на Столична община, ул. "Париж" № 1, гр. София, е част от разяснителна кампания сред населението относно алтернативните възможности за битово отопление, които са екологично по-чисти и щадящи околната среда. С наличния финансов ресурс по проекта се предвижда да се подменят отоплителните устройства на до 9320 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни възможности за отопление с газ, електричество, пелети/дървесна биомаса. Тези мерки ще доведат до намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, с което ще се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община.

В рамките на информационния ден екипът по проекта представи информация за напредъка по изпълнението на проекта, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, чрез Кохезионния фонд, както и от националния бюджет на Р България.

Проектът се реализира на два етапа, като първият  етап, който беше подготвителен, приключи на 31.05.2021 г. Вторият (инвестиционен) етап започна от 16.06.2021 г., като през този етап се изпълняват същинските инвестиционни мерки за подмяна на старите отоплителни уреди на домакинствата с нови екологични алтернативи.

По първата кампания, която Столична община обяви през 2020 г. – са  подадени 5526 формуляра за кандидатстване по проекта, като са сключени 4775 договора с кандидатите. По втората кампания за кандидатстване, която беше обявена през 2021 г., са подадени 1776 заявления, като са сключени 986 договори.

До този момент броят на подадените заявления за участие по проекта и по двете покани е над 7300 броя, като са сключени 5801 договори с гражданите.  

В резултат на изпълнените инвестиционни мерки по проекта монтираните и пуснати в експлоатация нови отоплителни уреда са 1995, от които 991 броя на пелети, 174 броя на природен газ, 830 броя климатици, като продължават монтажните дейности.

През настоящата 2022 г. продължават да се приемат заявления от граждани за подмяна на уредите за отопление на твърдо гориво, като поканата ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.         

В събитието се включиха представители на районните администрации на Столична община.

Актуална информация за проекта: www.sofia.bg/opos


28.04.2022