Процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на райони „Витоша“, „Младост“ и „Панчарево“ при Столична община, област София, за задоволяване на държавни нужди за изграждане на инфраструктурен обект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост")“

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

за започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се на територията на райони „Витоша“, „Младост“ и „Панчарево“ при Столична община, област София, за задоволяване на държавни нужди за изграждане на инфраструктурен обект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост")“

На основание чл. 34а, ал. З от Закона за държавната собственост и съвместна Заповед № РД-02-14-125 от 08.02.2019 г./ЗМФ-120 от 06.02.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, областният управител на област София обявява, че е започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се на територията на райони „Витоша“, „Младост“ и „Панчарево“ при Столична община, област София, за задоволяване на държавни нужди за изграждане па инфраструктурен обект: “Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост”)“.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и изплащането на паричното обезщетение на собствениците, респ. правоимащите лица, се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София – 1606, бул. „Македония“ № 3, тел. 02/91 73 412.

Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на областния управител на област София, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл. 34в, ал. 2 от Закона за държавната собственост.

01.03.2019