Пресконференция по Проект „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 26 април 2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Националния пресклуб на БТА, гр. София, ул. „Цариградско шосе” № 49 ще се проведе встъпителна пресконференция по Проект № BG16M1OP002-1.007-0001 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“.

Проектът се изпълнява по  приоритетна ос 1: „Води“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.007 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“.

Бенефициент по проекта е Столична община.

На пресконференцията ще бъдат представени цели, дейности и очаквани резултати по проекта.

20.04.2018