Пресконференция по Проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”

 

На 02.09.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа в Областен информационен център София-град и София-област (бул. „Витоша“ № 99, партерен етаж), ще се проведе заключителна пресконференция по Проект BG16RFOP001-3.002-0041-C03 „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Екипът по управление на Проекта ще запознае присъстващите с основните дейности, които са реализирани в етапа на неговото изпълнението.

Обща стойност на проекта: 1 611 208,52 лв.

„Този документ е създаден в рамките на Проект BG16RFOP001-3.002-0041-C03 „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.”    

30.08.2019