Пресконференция по Проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

Столична община има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция по Проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите, основните дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се състои на 16.06.2020 г. от 10:00 часа в зала 1 в сградата на Столична община, на адрес: ул. „Московска“ № 33.

 

15.06.2020