„Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“


Заключителна пресконференция по проект: „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“

Днес, 04 ноември, в Областен информационен център – София се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-1.007-0001 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бенефициент по проекта е Столична община. Основната цел на проекта е разработването на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община, с което да бъдат определени приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктурата за обособената територия на „Софийска вода“ АД.

По време на пресконференцията, инж. Добромир Симидчиев – ръководител на проекта – представи накратко изпълнените дейности и постигнатите резултати. В рамките на проекта са определени границите на агломерациите на територията на Столична община, анализирано е съществуващото положение, изготвени са прединвестиционни проучвания за всички територии, както и формуляр за кандидатстване за европейско финансиране. Също така са изготвени инвестиционни проекти в идейна фаза и са идентифицирани мерки, целящи постигане на съответствие с директивите на ЕС в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води.

 


Проект BG16М1ОP002-1.007-0001 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г.“

04.11.2019