Пресконференция по повод стартирането на проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”

 

 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.019–0027-С01
„Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”

 

Столична община организира пресконференция, която ще се състои на 19 април 2022 г. от 13:00 ч. в Столична община, ул. „Московска“, № 33, ет. 1, официална зала.

Пресконференцията е във връзка с основните цели, задачи, етапи на изпълнение и дейности по проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойността на проекта е 9 481 295,20 лв. в т.ч.:

- европейско финансиране (ЕСФ) – 8 059 100,92 лв.
- национално съфинансиране – 1 422 194,28 лв.

В пресконференцията ще участват представители на екипа за реализация на проекта, експерти от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община. Също така са изпратени покани до представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, на други държавни и общински структури, на обществеността и средствата за масова информация.

11.04.2022