Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община

Име на проекта: „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Стойност: 9 481 295.20 лв.

БФП: 9 481 295.20 лв.

Цел: Основната цел е подобряване качеството на живот и превенция на социалното изключване на деца с увреждания, на деца с тежки множествени увреждания и на деца и семейства в риск чрез разкриването на новите 7 социални услуги за подкрепа в общността. Те са насочени към осигуряване на цялостна грижа за децата през деня, задоволяване на техните потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време, социално консултиране, оказване на подкрепа за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, стимулиране развитието на децата, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата и др.

Период на изпълнение: 05.05.2021 – 31.12.2023 г.

Кратко описание: Проектът е насочен към продължаване на процеса по деинституционализация на грижата за деца и разкриване на нови 7 социални услуги, осигуряващи възможност за социално включване и адаптация: 3 Центъра за обществена подкрепа (с възможност за спешно настаняване на 4 лица) в райони: Надежда, Подуяне и Витоша; 1 Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства(с приоритет физ. и двигателни увреждания)в р-н Надежда; 1 Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в р-н Овча Купел; 2 Дневни центъра за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в р-ни Надежда и Витоша.
11.08.2022